top of page

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve

özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun

Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi

Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar

Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla geisttrading.com  (“Şirket”) işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 • Geisttrading.com ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, anne baba adı, anne kızlık soyadı, uyruk, doğum yeri, doğum tarihi, TCKN, vergi numarası;

 • İletişim Bilgileriniz: Ev adresi, e-posta, cep telefonu;

 • İşlem Güvenliği Bilgileriniz; IP adresi, internet giriş çıkış bilgileri, şifre parola bilgileri, log kayıtları;

 • Risk Yönetimi Bilgileriniz; Ticari teknik idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler;

 •  Müşteri İşlem Bilgileri: Müşteri şikâyet, talep ve teşekkürleri, fatura bilgileri, sipariş bilgisi, talep bilgisi;

 • Pazarlama Bilgileriniz; Alışveriş geçmiş bilgileri, anket, kampanya çalışması ile elde edilen bilgiler;

 •  Demografik Bilgileriniz: Eğitim seviyesi, gelir seviyesi ve benzeri profil bilgileri, kullanım
  alışkanlıkları ve davranış analizleri;

2.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

 • Geisttrading.com ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla

 • işlenmektedir;

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

 •  Muhtasar beyannamesinin hazırlanması,

 • Eksi bakiye karşılıklarının muhasebeleşmesi,

 •  Ekstre gönderiminin yapılması,

 •  Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

 •  Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi

 •  Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

 •  Reklam/ kampanya/ promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

 •  Seminer ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Öneri ve şikayetler değerlendirilmesi,

 • İnternet sitesi üzerinden üyelik işlemlerinin yönetilmesi,

 • Bülten ve şirket raporlarının gönderilmesi.

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz; KVKK’nın kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri

kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla, yurt içindeki; resmi kurum

ve kuruluşlara, iş ortaklarımıza, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkililerine, bankalara, grup

şirketlerimiz ve iştiraklerimize, yurt dışındaki; grup şirketlerimize ve üçüncü kişilere

aktarılabilmektedir.

4.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı

süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif

sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz

ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda

toplanmaktadır. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5, 6 ve 8. maddelerinde belirtilen

ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 •  Açık rızanızın bulunması,

 • Sermaye Piyasası Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Türk Ticaret Kanunu olmak üzere

 • Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,

 • Müşterilerin tanınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki ilke ve esaslara uyum sağlamak, mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama,bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,

 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 •  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 • Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:

 • Açık rızanızın bulunması,

 •  Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın,

 •  Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın.

5.KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız

bulunmaktadır.

 •  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 •  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 •  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 •  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 •  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 •  Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 •  Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin

 • aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 •  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin

 • kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 •  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın

 • giderilmesini talep etme.

6.HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi

iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru

Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi,

ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı

bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

bottom of page